Welcome

Disclaimer


Α αποποίηση ευθυνών είναι γενικά κάθε δήλωση που αποσκοπεί στον προσδιορισμό ή τον περιορισμό του πεδίου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που μπορούν να ασκηθούν και να εκτελεστούν από τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια νομικά αναγνωρισμένη σχέση. Σε αντίθεση με άλλους όρους για νόμιμη γλώσσα, ο όρος αποκήρυξη συνεπάγεται συνήθως καταστάσεις που περιλαμβάνουν κάποιο επίπεδο αβεβαιότητα, παραίτηση ή κίνδυνος.

Η αποποίηση ευθύνης μπορεί να ορίζει όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί και ιδιωτικά συμφωνηθεί ως μέρος μιας σύμβασης · ​​ή μπορεί να καθορίζει προειδοποιήσεις ή προσδοκίες στο ευρύ κοινό (ή σε κάποια άλλη κατηγορία προσώπων) προκειμένου να εκπληρώσει καθήκον περίθαλψης που οφείλεται στην αποφυγή αδικαιολόγητου κινδύνου των ζημιών ή των τραυματισμών. Ορισμένες αποποιήσεις ευθύνης αποσκοπούν στον περιορισμό της έκθεσης σε ζημιές μετά από βλάβη ή τραυματισμό έχει ήδη υποστεί. Επιπλέον, ορισμένα είδη αποποίησης ευθύνης μπορεί να αποτελούν εθελοντική παραίτηση από δικαίωμα ή υποχρέωση που μπορεί να οφείλεται στην αποκήρυξη.

Οι αποποιήσεις ευθύνης ποικίλλουν ανάλογα με την ομοιομορφία τους. Κάποιοι μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο και τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ άλλοι τύποι αποκήρυξης μπορεί να τηρούν αυστηρά μια ομοιόμορφη και να καθιερώνουν το σύνολο διατυπώσεων που σπάνια ή ποτέ δεν τροποποιούνται, εκτός από την επίσημη εξουσιοδότηση. από αυτές τις επίσημες απαλλαγές από την ευθύνη απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς του κλάδου, τα προσόντα για προστασία από το ασφαλές λιμάνι και άλλες περιπτώσεις όπου η ακριβής διατύπωση μιας συγκεκριμένης ρήτρας ή εγγράφου μπορεί να είναι καταστατική σε περίπτωση νομικής διαφοράς (βλέπε π.χ. (Κλάση τοξικότητας, Κανόνας κατά των πραγμάτων, Νόμος περί καπνίσματος δημόσιας υγείας.)

Η ύπαρξη αποποίησης ευθύνης σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία δεν εγγυάται απαραιτήτως ότι οι όροι της αποποίησης ευθύνης θα αναγνωριστούν και θα εφαρμοστούν σε μια νομική διαφορά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες νομικές παραμέτρους που καθιστούν άκυρη την ευθύνη είτε εν όλω ή εν μέρει.

Από νομικής πλευράς, η αποποίηση ευθύνης είναι μια δήλωση που απορρίπτει την ευθύνη που αποσκοπεί στην αποτροπή της αστικής ευθύνης που προκύπτει για συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις. Οι αποφυλακισμοί συχνά γίνονται για να αποφύγουν τις συνέπειες των αδικοπραξιών αμέλειας και της ευθύνης των κατακτητών έναντι των επισκεπτών. Τα δικαστήρια μπορούν ή όχι να δώσουν να επηρεάσει την αποκήρυξη ανάλογα με το αν ο νόμος επιτρέπει την εξαίρεση της ευθύνης στην συγκεκριμένη κατάσταση και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις ή παραλείψεις εμπίπτουν στη διατύπωση της αποποίησης ευθύνης.

Η αποποίηση ευθύνης μπορεί να τεθεί σε ισχύ ως όρος της σύμβασης μεταξύ του ατόμου που κάνει την αποκήρυξη και του ατόμου που εμποδίζεται να ασκήσει αγωγή. Αυτό το είδος αποποίησης ευθυνών, για παράδειγμα, βρίσκεται πάντοτε στους «όρους και τις προϋποθέσεις» που χρησιμοποιεί ένας χρήστης λογισμικού που αντιμετωπίζουν κατά την πρώτη εγκατάσταση του λογισμικού.Υπάρχουν συχνά οι όροι που αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκαλέσει το λογισμικό στο υπόλοιπο του λογισμικού και του υλικού του χρήστη. Κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ" στο παράθυρο διαλόγου, οι χρήστες συμφωνούν με την παρούσα αποκήρυξη ως σύμβαση μεταξύ τους και της εταιρείας λογισμικού.

το κοινό δίκαιο, οι αποποιήσεις ευθύνης μπορούν επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση άδειας (π.χ. άδειας) στην είσοδο της γης. Ένας κάτοχος γης θα έχει ορισμένα καθήκοντα για να φροντίσει για την προσωπική ασφάλεια των ανθρώπων που επιτρέπει στις εγκαταστάσεις. ένα σημάδι στην είσοδο των χώρων, όπως "οι επισκέπτες εισέρχονται με δική τους ευθύνη", ο κατακτητής μπορεί να είναι σε θέση να σταματήσει τους νεοεισερχομένους που υποβάλλονται με επιτυχία σε αδικοπραξία για ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από την επικίνδυνη φύση των εγκαταστάσεων. τα σημεία μπορούν, με μια ελαφρώς διαφορετική νομική ανάλυση που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, να επιτρέπουν στο πρόσωπο που διαφορετικά θα ήταν υπεύθυνο να βασίζεται στην υπεράσπιση της συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, η ισχύς των ρητρών αποποίησης ευθύνης περιορίζεται σημαντικά από τον Νόμο περί Αθέμιτων Συμβάσεων του 1977. Βάσει του νόμου, μια επιχείρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συμβατική ρήτρα ή μια ειδοποίηση για να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη της για αμέλεια που προκαλεί θάνατο ή σωματική βλάβη. στην περίπτωση άλλων ζημιών, η αποποίηση ευθύνης θα είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον είναι λογική σε όλες τις περιστάσεις. Το κοινό δίκαιο σε άλλα έθνη μπορεί επίσης να θέτει νόμιμους περιορισμούς στην εγκυρότητα της αποποίησης ευθύνης · για παράδειγμα, ο Αυστραλός Ανταγωνισμός και Καταναλωτής Η Επιτροπή έχει προηγουμένως επιδικάσει με επιτυχία την Target Australia για τη χρήση απροσπέλαστης αποποίησης ευθυνών σε διαφημίσεις (οι εν λόγω τηλεοπτικές διαφημίσεις περιείχαν αποποιήσεις ευθυνών που προβλήθηκαν μόνο στην οθόνη για 1,50 δευτερόλεπτα).

Νόμος περί ευρεσιτεχνιών

Κύριο άρθρο: Αποποίηση ευθύνης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) Στο νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μια αποποίηση αναγνωρίζει, σε μια αξίωση, θέμα που δεν αξιώνεται.[2] Κατά συνέπεια, μια αποποίηση μπορεί επίσης να σημαίνει τη δράση του εισάγοντας ένας αρνητικός περιορισμός σε μια αξίωση, δηλ. μια τροποποίηση σε μια αξίωση που οδηγεί στην ενσωμάτωση σε αυτήν ενός "αρνητικού" τεχνικού χαρακτηριστικού, τυπικά αποκλείοντας από συγκεκριμένες ενσωματώσεις ή περιοχές συγκεκριμένου χαρακτηριστικού.[3] Η δυνατότητα αποποίησης ευθύνης εξαρτάται από ιδιαίτερους όρους, οι οποίοι ενδέχεται να ποικίλλουν ευρέως από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη.

Μια δήλωση αποποίησης ευθυνών είναι ένας άλλος τύπος αποποίησης ευθυνών στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με τον νόμο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η δήλωση αποποίησης ευθυνών αποτελεί δήλωση του αιτούντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά την εξέταση μιας αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η οποία μπορεί να περιορίσει το πεδίο προστασίας που παρέχει το κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. είναι ένας τύπος περιτυλίγματος αρχείων, ο άλλος είναι ιστορικό διώξεων.

Κτηματολόγιο:

Κύριο άρθρο: Αποποίηση ευθυνών Στον κληρονομικό ή κληρονομικό νόμο, μια αποκήρυξη (αποκαλούμενη επίσης αποκήρυξη ενδιαφέροντος) είναι ένα γραπτό έγγραφο που υπογράφεται οικειοθελώς από έναν κληρονόμο σε ένα κτήμα στο οποίο ο εν λόγω κληρονόμος δεν δέχεται το μέρος του κληρονομικού διαμερίσματος ενός αποθανόντος που ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να λάβει. Το απογοητευμένο μέρος του κληροδοτήματος κληρονομείται στη συνέχεια όχι κατ 'ανάγκην από ένα πρόσωπο της επιλογής κληρονόμου κληρονόμου, αλλά από τον επόμενο κληρονόμο για να λάβει αυτό το μέρος του κτήματος, σαν να είχε αποβιώσει και ο απογοητευμένος κληρονόμος, είτε τη διαβεβαίωση δικαιούχου ή τους νόμους περί πρόληψης. Οι κυβερνητικές φορολογικές υπηρεσίες έχουν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τέτοιες αποποιήσεις. Οι λόγοι για τέτοιες αποποιήσεις ευθύνης ενδέχεται να περιλαμβάνουν επικείμενο θάνατο του απογοητευτική ή το γεγονός ότι το απογοητευτική έχει ήδη αρκετό πλούτο.


Λογοτεχνία:

Η φανταστική αποκήρυξη όλων των προσώπων είναι μια τυπική αποκήρυξη που χρησιμοποιείται σε έργα μυθοπλασίας σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η ευθύνη για δυσφήμιση. Στην περίπτωση της μυθιστοριογραφίας, ο συγγραφέας θα δώσει συνήθως μια αποκήρυξη λέγοντας ότι ο συγγραφέας της φαντασίας ανεμιστήρα δεν τρόπο, κέρδος από την ιστορία και ότι όλα τα δημιουργικά δικαιώματα στους χαρακτήρες ανήκουν στον αρχικό δημιουργό τους.